Jdi na obsah Jdi na menu
 


RAKOUSKO - UHERSKO


1) Habsburská monarchie po revoluci 1848-49:

Habsburská monarchie ve druhé polovině 19.století

 

 

 

 

 

- František Josef I. obnovil absolutismus
- Alexandr Bach - ministr vnitra(policie) -
bachovský absolutismus, reformy ve státní správě (okresy), hospodářské reformy

Alexandr Bach

 

- 1859 - válka se Sardinií , ztráta území v S - Itálii , nepokoje

ŘÍJNOVÝ DIPLOM
- 10. 1860 - ohlášení konce absolutismu

ÚNOROVÁ ÚSTAVA
- 2. 1861
- parlament
- některá politická práva (spolčovací)
- volby do obecních rad, zemských sněmů, říšské rady
- některé národy (Češi, Maď.) usilovaly o větší samostatnost


2) Vznik Rakouska - Uherska

 

 

Obrazek 

1866 - prohraná prusko-rakouská válka o rozhodující vliv v německých zemích => oslabení moci císaře, toho využila maďarská šlechta a žádala samostatnost Uher=> dohoda o rakousko - uherském vyrovnání, monarchie rozdělena na 2 části:
a) PŘEDLITAVSKO:
Rakousko + Čechy + Morava + Halič
b) ZALITAVSKO:
Uhry + Slovensko

měly společné:
- panovník,
- zahraniční politika,
- armáda


3) České země:

 

 

 

 

 

A. Hospodářství:
dovršena průmyslová revoluce - české země průmyslově nejvyspělejší oblastí v Habsburské monarchii
rozvoj:
- textilek (Brno, Liberec)
- hutí a strojíren (Plzeň, Praha, Ostrava, Kladno)

Kladenské hutě a Vítkovické železárny

 

- potravinářství
- pivovary
- cukrovary
- železnice
- stavebnictví

B. Společnost:
50.léta - potlačena veškerá politická činnost
60.léta - ŘÍJNOVÝ DIPLOM = uvolnění
a) STAROČEŠI - umírnění (
Palacký)
b) MLADOČEŠI - radikální (Sladkovský)
- měli společný cíl = samostatnost Čech v rámci federativního rakouského soustátí
70.léta - po R-U vyrovnání zostření politické situace v Čechách
1871 - FUNDAMENTÁLNÍ ČLÁNKY = dohoda, měla být základem pro rakousko-české vyrovnání, ale proti se postavila maď.šlechta a většina N obyvatelstva - měli strach o své výsady, císař FČ odmítl, prohloubení roztržky mezi Č a N obyvatelstvem v Čechách a na Moravě

C. Kultura
50.léta - omezení kulturní činnosti (Němcová, Erben)
60.léta - žurnalistika (Hálek, Neruda), hudba (Smetana), malířství (Mánes)
1862 -
SOKOL (M.Tyrš )
1868 - položen základní kámen Národního divadla

Národní divadlo, požár Národního divadla


4)Prosincová ústava: 1867

R - U = konstituční monarchie občanské svobody:
a) rovnost před zákonem
b) nedotknutelnost majetku
c) listovní tajemství
d) právo spolčovací (politické strany a zájmové spolky)
e) svoboda vyznání,
vědy a vyučování
f) nezávislost soudců
g) zrušení církevního dozoru nad školami

- volební právo měli jen muži, nebylo rovné ani všeobecné

- císař nebyl nikomu odpovědný

samospráva:
- komunikace,
- národní školství,
- sociální otázky,
- policie,
- nejvyšším samosprávným orgánem byl ZEMSKÝ SNĚM


5) Hospodářství v 70.a 80.letech:

 

 

 

 

 

1873 - hospodářská krize, krach mnoha firem , v následujících letech promyšlenější investice, státní zásahy do hospodářství (celní ochrana domácí výroby, sociální zákonodárství)

rozvoj průmyslu v Čechách:
a) elektřina: pohon, umělé světlo (
Křižík, Kolben)
Elektrická dráha Františka Křižíka

 

b) výbušný benzinový motor: automobily, motocykly, letadla (Kopřivnice, Mladá Boleslav)
Automobil PRÄESIDENT, Kopřivnice

 

c) strojírenství: nerezavějící oceli (Kladno), zbrojovky (Plzeň)
První české lokomotivy

 

d) chemie: umělá hnojiva, barvy, guma (Odry)
e) zemědělství: využívalo průmyslové produkty, např.: hnojiva, stroje
f) potravinářství: cukrovary, pivovary


6) Politické strany 19./20.století:

1890 - Punktace: měla být vytvořena jazykově jednotná území, větší práva Němců na českém území než Čechů na německém, Češi odmítli , konec politického vlivu staročechů

a) MLADOČEŠI - začali zastávat smířlivé postoje staročechů
b) REALISTICKÁ STRANA - vzdělanci, nacionalismus, prosazovali demokratické reformy (
T.G.Masaryk )
c) AGRÁRNÍ STRANA - hájila zájmy venkova (A.Švehla)
d) KŘESŤANSKO-SOCIÁLNÍ STRANA - prosazovala křesťanské ideály do veřejného života, zvláště v sociální oblasti (J.Šrámek)
e) SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE - prosazovala zájmy dělníků, hlavně všeobecné volební právo
f) NÁRODNĚ-SOCIÁLNÍ STRANA - nacionálně orientované dělnictvo, proti monarchii a válce (V.Klofáč)

1907 - volební reforma - všeobecné a rovné volební právo , nejsilnější se stala sociální demokracie