Jdi na obsah Jdi na menu
 


1/ Studená válka


A) Postupim:
7.-8.1945 - konference (Stalin, Truman, Churchil - Atlee)
- změny hranic v Evropě
- souhlas s vysídlením něm.obyvatelstva z ČSR a Polska
- Německo rozděleno na 4 okupační zóny
- 4"D" ( denacifikace, demokratizace, demilitarizace, dekartelizace)
B) 11.1945 - 10.1946: Norimberský proces (Tokijský)
= vojenský soud, měl potrestat hlavní válečné zločince
3 druhy válečných zločinů podle mezinárodního práva:
1/ zločiny proti míru
2/ válečné zločiny
3/ zločiny proti lidskosti

Norimberský proces


Poprava SS-mana


C) Organizace spojených národů
- 10.1945 - ratifikace charty OSN(20 států)
- jádrem protihitlerovská koalice
- sídlem NY
- Valné shromáždění
- Rada bezpečnosti - 5 stálých členů: VB, FR, USA, SSSR a Čína

Znak OSN


 

2/ Evropa 1945 - 1947:

- Evropa velmi oslabena, ztratila vedoucí postavení ve světě:
a) Německo a Itálie už nebyly mocnostmi
b) VB a FR sice vítězové, ale příliš vyčerpány
- přídělový systém téměř v celé Evropě

- postoj USA k Evropě: snaha o vytvoření jednotné Evropy, právo na sebeurčení => v Z - Evropě proběhly demokratické volby

- postoj SSSR k Evropě: snaha rozdělit Evropu na sféry zájmu, územní expanze SSSR na západ, satelitní státy => totalitní režimy

- 1947 -podepsány mírové smlouvy se spojenci Německa : It., Maď., Rum.,Fin.,Bul.

 

3/ Železná opona se spouští:

2. 1947 - TRUMANOVA DOKTRINA vyhlašovala nutnost vojensky a hospodářsky čelit komunismu (FR, It., Řecko)
1948 - 1952 MARSHALŮV PLÁN program hospodářské pomoci USA evropským státům - poskytování nedostatkového zboží, surovin, strojů a zařízení, hlavně VB, FR, It., Německo => posílení politického vlivu USA v Evropě
- SSSR Marshalův plán odmítl a donutil k tomu i své satelity


4/ Studená válka (1949 - 1989)

studená válka

= konflikt supervelmocí a jejich bloků ve všech oblastech lidské činnosti mimo přímý ozbrojený konflikt
- bipolarita V x Z
- SSSR a USA = supervelmoci
- 1949 - SSSR má atomovou bombu
- A - bombu mají i FR, VB a Čína
- závody ve zbrojení
- Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda


5/ Projevy studené války:

A) v Asii:
dekolonizace ( = rozpad koloniálního systému) byla provázena vměšováním supervelmocí:
například Vietnam x FR, později x USA

Francouzi ve Vietnamu, 1954


Čína:= nová velmoc, 1946 - 49 - občanská válka, komunisté (Mao ce Tung) porazili nacionalisty (Čankajšek) => dvě Číny
Mao ce tung: totalita (ČLR),protisovětská a protiamerická zahraniční politika
Čankajšek: TCHAJ WAN (ČR)
Korea: rozdělena 38°s.š., komunistický sever napadl proamerický jih, => zásah USA a OSN x Čína, =>1949 -1953 válka bez vítěze,=>potvrdila rozdělení poloostrova

Američtí výsadkáři nad Koreou, 1950


B) v Evropě:
Sovětský blok: polit., hosp.a vojen. sjednocování států pod vedením SSSR
- 1945 -
RVHP
- 1955 - Varšavská smlouva
=> socialistická industrializace( těžký a zbrojní průmysl )=> likvidace soukromého sektoru=> násilná kolektivizace zemědělství=>centrální řízení=>nedostatek potravin a spotřebního zboží

Západní Evropa:
- ztráta důvěryhodnosti SSSR => nárůst sympatií k USA
- hrozba války => polit. a vojenské sjednocování - 1949 -
NATO
- Marshalův plán = začátek prosperity

3.1953 zemřel J.V.Stalin => uvolnění
1955 - Ženevská jednání o:
- dalším vývoji Německa,
- kontrole zbrojení,
- zlepšení mezinárodní situace (SSSR,FR,VB,USA),
- Chruščov, Eisenhower

Nikita Chruščov, 1954

 

6/ Dekolonizace: = likvidace koloniálních soustav

- po 2.sv.válce úpadek koloniálních mocností X nárůst národního sebeuvědomění v koloniích
- USA a SSSR podpora dekolonizace, ale prosazování neokolonialismu
( = hospodářské ovládnutí jinak suverénního státu)
- 1947 - Indie - Gandhí, nezávislost, rozdělení na hinduistickou Indi
a muslimský Pákistán => dodnes spor o Kašmír

Náboženské poměry v Kašmíru: zelená - muslimové, růžová - hinduisté


- 1946-54 - Vietnam - národně osvobozenecká válka s FR=> Jižní Vietnam , Severní Vietnam
- 50. léta - dekolonizace S-Afriky
- 1960 - Rok Afriky - nezávislost téměř všech afr.kolonií


7/Rozvojový svět (třetí svět):

AFRIKA:
- dekolonizace,
- většinou nastoleny totalitní režimy,
- časté převraty a občanské války,
- hospodářská vyčerpanost,
- závislost na nadnárodních společnostech a "mafiích"
apartheid = oddělování ras (JAR)

ASIE:industrializace => hospodářský rozvoj (asijští tygři)

LATINSKÁ AMERIKA : viz Afrika

otázky