Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svět ve 2.polovině 19.století


Sjednocení Itálie:

- původně 9 států
- 1859 - Sardinie (Camillo Cavour) vyhrála válku s Rakouskem, připojení Lombardie, Parmy, Modeny, Toskány
- 1860 - vítězné povstání na Sicílii (
Giuseppe Garibaldi ) proti neapolskému králi
- J - Itálie se připojila k Sardinskému království = ITALSKÉ KRÁLOVSTVÍ, Viktor Emanuel, absolutismus, velkostatkáři, průmyslníci, S x J

Camillo Cavour a Giuseppe Garibaldi

 

Vylodění revolucionářů na Sicílii, 1860


Sjednocení Německa:

- soupeření Pruska (Otto von Bismarck )a Rakouska o rozhodující vliv
v německých zemích
- 1866-rakousko-pruská válka (Hradec Králové -
Sadová) => konec rakouského vlivu, vznikl Severoněmecký spolek
- J - německé státy připojeny během prusko-francouzské války 1870-1871
- leden 1871 - NĚMECKÉ CÍSAŘSTVÍ, Vilém I., absolutismus, velkostatkáři, průmyslníci,budování armády

Otto von Bismarck, 1862

 

Vyhlášení Německého císařství, 18. 1. 1871, Versailles

 


Krymská válka:

- Turecko - úpadek
=> mocnosti usilovaly o rozdělení tzv. "
tureckého dědictví "
- VB - chtěla ovládnout cestu do Indie, Egypt a turecké hospodářství
- FR - chtěla kolonie v S - Africe (Alžír)
- Rusko - chtělo území na Balkánu (přístup do Středomoří)

1853-56 KRYMSKÁ VÁLKA

Bojiště Krymské války poseté dělovými koulemi, 1856

 

- Rusko x Tur. (+ VB, FR, Piemont), Rusko poraženo,
- Turecko hospodářsky ovládnuto VB a FR, i když formálně samostatné (polokolonie)


Rusko po Krymské válce:

- hrozila selská válka
- reformy Alexandra II. :
1) zrušeno nevolnictví (ne poddanství)
2) soudy a vojsko podle západních vzorů
3) státní podpora výstavby železnic, průmyslu a vývozu obilí
- tím se uvolnila cesta kapitalistickému podnikání, dále zachován absolutismus, odpůrci režimu pronásledováni (Sibiř)

území Ruska: od Finska po Tichý oceán, část Polska, Besarabie, Kavkaz, Stř. Asie = kolonie


Občanská válka v USA:

 

1.pol.19.stol. - posunování západní hranice k pobřeží Tichého oceánu, Indiáni do rezervací
JIH: 4 miliony otroků, plantáže -bavlna, třtina, náklady na pěstování bavlny pohlcovaly zisky = dluhy na severu USA = zaostávání
SEVEROVÝCHOD: průmyslové a obchodní centrum USA
STŘEDOZÁPAD: obilnice USA

SV + STŘZ = prosperita, převaha nad JIHEM

1860 - Abraham Lincoln = prezident
- jaro 1861 - 11 jižních států se odtrhlo od Unie a vytvořilo Konfederaci

- VÁLKA SEVERU PROTI JIHU
 

- 1.1863 zrušeno otroctví
- 1865 vítězství SEVERU

Atentát na A. Lincolna, 1865

 

Důsledky války Severu proti Jihu:

1) opět se sjednotilo území USA
2) rozhodující vliv získala buržoazie
3) USA se rychle staly mocností
4) vznik rasistických organizací (
KU-KLUX-KLAN)

Oběti KU - KLUX - KLANU

 

1) Balkánská krize:

 

- od pol.70.let povstání proti turecké nadvládě, poražena, masakry
- 1876 - Srbsko + Černá Hora X Turecku, Rusko X Turecku = likvidace tureckého panství na Balkáně
- 1878: Berlínský kongres o uspořádání poměrů na Balkáně
*nezávislost Srbska, Č.Hory a Rumunska
*R-U získalo Bosnu a Hercegovinu
tím došlo k celkovému a dlouhodobému zklidnění situace v Evropě


2) Koloniální výboje:

mocnosti usilovaly o kolonie z hospodářských důvodů (suroviny, odbyt průmyslového zboží) i z důvodů vojenských, obyvatelstvo se přizpůsobovalo evropským vzorům

RUSKO - stř.Asie X VB, Dálný východ X Jap.
V.BRITÁNIE - Afghanistan, Persie, J - Afrika, Egypt, Indie
FRANCIE - Indočína, Alžír, Z a rovníková Afrika
NIZOZEMÍ - Indonézie, Jáva
NĚMECKO - J a stř.Afrika
BELGIE - Kongo
ITÁLIE - Libye, Eritrea, Somálsko
Libérie a Habeš = svobodné země v Africe

Čína - střetávaly se zájmy všech mocností, sféry vlivu, obchodní základny

1898 - FR X VB nerozhodná bitva u Fašody o koloniální panství
v Africe, 1904 - dohoda o rozdělení vlivu v Africe = SRDEČNÁ DOHODA = začátek sbližování FR a VB


Mezinárodní situace 19./20.stol.

1) Mocnosti:
= typ civilizace založený na:
- respektování soukromého vlastnictví
- formálním respektování některých politických a občanských práv
- hlavním hospodářským odvětvím je průmysl
- 3 znaky supervelmoci:
  1. vyspělé hospodářství
  2. vzdělané obyvatelstvo
  3. moderní armáda

VB - monarchie, největší koloniální panství, ovládala světová moře
Suezský průplav, 1869


FR - republika, rozsáhlé koloniální panství,doma hospodářské problémy
Eiffelova věž dokončená v r. 1889


N - monarchie, rychlý hospodářský růst, nejsilnější armáda v Evropě, málo kolonií
USA - republika, obrovský nárůst počtu obyvatelstva, rozsáhlé nasazení strojů v průmyslu i zemědělství, dosídlování celého území
Emigranti z Evropy do USA, 1882


JAP - monarchie, velmi rychlá a úspěšná modernizace země v 2.pol.19.stol., kolonizace Koreje (suroviny)


2) Konflikty:
- Búrská válka: 19./20.stol.,VB x nizozemským kolonistům v J - Africe
Britský internační tábor v jižní Africe, 1900


- Rusko-japonská válka: 1904-05, první vítězství "žlutých" nad "bílými"
Ruské vojenské lodě napadené Japonci, 1904


- Balkánské války: 1912-13, mladé státy se pokoušely získat větší území na úkor sousedů


3)Vojensko-politická uskupení :
a) TROJSPOLEK: N + R-U + I usiloval o posílení velmocenského postavení členů, namířen hlavně proti Rusku a koloniím VB a FR
(kdy vznikl?)
b) TROJDOHODA: VB + FR + R na obranu před expanzí Trojspolku
(kdy vznikla?)
otázky